FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Filiala Județeană Mehedinți a A.Co.R. organizează concurs, în perioada 11.03.2022-25.03.2022, pentru ocuparea unui post de auditor intern în sectorul public, cod COR 241306.

Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România cu sediul în Județul Mehedinți, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, organizează în perioada 11.03.2022 – 25.03.2021  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1. Auditor intern – Compartiment de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România – Cod COR: 241306 – auditor intern în sectorul public – 1 post.

A. Condiții de desfășurare:

 • Depunerea dosarelor se va face în perioada 11.03.2022 – 23.03.2022 între orele 1000 – 1400, la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R, din Județul Mehedinți, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18.
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de 23.03.2022.
 • Rezultatele selecției dosarelor se vor comunica la sediul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R. în județul Mehedinți.
 • Proba scrisă va avea loc în data de 25.03.2022, ora 1000 la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R. în județul Mehedinti, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18.
 • Rezultatele probei scrise se vor afișa la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R. în județul Mehedinti, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18.
 • Proba interviu va avea loc în data de 25.03.2022 începând cu ora 1200 la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R. în județul Mehedinti, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18.
 • Rezultatele interviului se vor afișa la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R. în județul Mehedinti, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18.

B. Condiții generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. Condiții specifie de participare:

  • Studii superioare de lungă durată în domeniul audit intern, managementul riscului, control intern și guvernanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației și drept, conform Standardului ocupațional aprobat pentru această ocupație;
  • Vechime în domeniul juridic sau economic minim 7 ani;
  • Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
  • Posesor/Posesoare de permis de conducere, cat. B.

  D. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

  • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filialei Județene Mehedinti a Asociației Comunelor din România.
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea de specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
  • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie, dacă situația impune;
  • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • Curriculum vitae;
  • Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu sunt sub incidența conflictului de interese (nu sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei Județene Mehedinti a Asociației Comunelor din România precum și cu ordonatorii de credite ai entităţiilor publice afiliate).
  • Copie permis de conducere, original prezentat pentru certificare.

   E. Bibliografia:

  • Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997.
  • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul  IX cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.
  • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
  • Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor  privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern.
  • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
  • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern.
  • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  •  Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale şi multianuale la nivelul entităţilor publice locale/structurilor asociative organizatoare care au organizată funcţia de audit public intern în sistem de cooperare (site-ul MFP, http://www.mfinante.ro/ucaapi/ghiduri).

  F. Relațiile suplimentare se pot obține:

  • Șef Compartiment Audit Public Intern – Florin-Cosmin BĂLOI, tel: 0722221761,  email: audit@acormehedinti.ro

  PREȘEDINTELE

  FILIALEI JUDEȚENE MEHEDINTI A

  ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

  Cătălin DRĂGHICI

  PRIMARUL COMUNEI BREZNIȚA OCOL