FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Filiala Județeană Mehedinți a A.Co.R. organizează concurs, în perioada 01.08.2022-25.08.2022, pentru ocuparea unui post de auditor intern în sectorul public, cod COR 241306.

Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România cu sediul în Județul Mehedinți, Comuna Breznița Ocol, sat Breznița Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, organizează în perioada 01.08.2022 – 25.08.2021  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 1. Auditor intern – Compartiment de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România – Cod COR: 241306 – auditor intern în sectorul public – 1 post.

A. Condiții de desfășurare:

 • Depunerea dosarelor se va face în perioada 01.08.2022 – 19.08.2022 între orele 1000 – 1400, la biroul Compartimentului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 46, etaj 4, camera 6.
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de 19.08.2022, rezultatele selecției dosarelor se vor comunica , la biroul Compartimentului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 46, etaj 4, camera 6.
 • Proba scrisă va avea loc în data de 22.08.2022, ora 1000, la biroul Compartimentului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 46, etaj 4, camera 6.
 • Rezultatele probei scrise se vor afișa în data de 22.08.2022, ora 1000, la biroul Compartimentului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 46, etaj 4, camera 6.
 • Proba interviu va avea loc în data de 25.08.2022 începând cu ora 1200  la biroul Compartimentului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 46, etaj 4, camera 6.
 • Rezultatele interviului se vor afișa în data de 25.08.2022 la biroul Compartimentului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 46, etaj 4, camera 6.

B. Condiții generale de participare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

C. Condiții specifice de participare:

  • Studii superioare de lungă durată în domeniul audit intern, managementul riscului, control intern și guvernanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației și drept, conform Standardului ocupațional aprobat pentru această ocupație;
  • Vechime în domeniul studiilor: nu este necesară;
  • Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
  • Posesor/Posesoare de permis de conducere, cat. B: constituie un avantaj;
  • Alte condiții specifice:  Pentru candidatul declarat admis în urma concursului, anterior numirii în funcția publică,  se va solicita avizul șefului compartimentului de audit public intern înființat în cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R.,  conform  art. 12 alin. (2) din Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*), cu modificările și completările ulterioare.

  D. Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

  • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România.
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea de specializări, precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
  • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie, dacă situația impune;
  • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Curriculum vitae;
  • Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu sunt sub incidența conflictului de interese (nu sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România precum și cu ordonatorii de credite ai entităților publice afiliate).
  • Copie permis de conducere, original prezentat pentru certificare.

  E. Bibliografia:

  • Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997.
  • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul  IX cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.
  • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
  • Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor  privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern.
  • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
  • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern.
  • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative organizatoare care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare (site-ul MFP, http://www.mfinante.ro/ucaapi/ghiduri).

  F. Relațiile suplimentare se pot obține:

  • Șef Compartiment Audit Public Intern – Florin-Cosmin BĂLOI, tel: 0722221761,  email: audit@acormehedinti.ro

  PREȘEDINTELE

  FILIALEI JUDEȚENE MEHEDINȚI A

  ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

  Cătălin DRĂGHICI

  PRIMARUL COMUNEI BREZNIȚA OCOL