FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Filiala Județeană Mehedinți a A.Co.R. organizează concurs, în perioada 17.05.2024-22.05.2024, pentru ocuparea a 1 post de auditor intern în sectorul public, cod COR 241306.

Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România cu sediul în Județul Mehedinți, Comuna Breznița-Ocol, sat Breznița-Ocol, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 1. Auditor intern – Compartiment de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România – Cod COR: 241306 – auditor intern în sectorul public – 1 post.
 2. Condiții de desfășurare:
 • Depunerea dosarelor se va face până la data de 17 mai 2024, ora 1200. Comisia de examinare verifică dosarele candidaților în data de 20 mai 2024 și afișează: „Lista candidaților admiși să participe la concurs”; Depunerea contestațiilor privind respingerea dosarelor în data de 20 mai 2024 și afișarea: „ Procesului verbal de analiză și soluționare a contestațiilor depuse”;
 • Proba scrisă – în data de 21 mai 2024, ora 10:00; Afișarea rezultatelor la proba scrisă, la avizier, termen: 21 mai 2024; Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă se face în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor; Procesul verbal și tabelul privind rezultatele finale, respectiv: „Procesul verbal și tabelul privind rezultatele finale”, urmare soluționării contestațiilor se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii contestațiilor;
 • Interviul – în data de 22 mai 2024, ora 10:00; Depunerea eventualelor contestații privind notele acordate la interviu, termen: o zi lucrătoare de la data susținerii interviului; Afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor referitoare la interviu, termen: o zi lucrătoare de la data soluționării contestațiilor la interviu;
 • Locul desfășurării – sediul Compartimentului de audit din cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., camera 706 Consiliul Județean Mehedinți, Calea Traian, nr. 89, Localitate Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți.
 1. Condiții generale de participare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 1. Condiții specifice de participare:
 • Studii superioare de lungă durată în domeniul audit intern, managementul riscului, control intern și guvernanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației și drept, conform Standardului ocupațional aprobat pentru această ocupație.
 • Vechime în domeniile specificate: nu se cere;
 • Cunoștințe operare calculator (Microsoft Office, Windows, Internet browser);
 • Posesor/Posesoare de permis de conducere, cat. B.
 • Alte condiții specifice:  Pentru candidatul declarat admis în urma concursului, anterior numirii în funcția publică,  se va solicita avizul Șefului Compartimentului de Audit Public Intern înființat în cadrul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R.,  conform  art. 12 alin. (2) din Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*), cu modificările și completările ulterioare. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI: 30.05.2024, ora 12.00. Pentru obținerea avizului Șefului Compartimentului de Audit Public Intern, candidații la concursul pentru ocuparea postului de auditor intern în sectorul public, depun la structura de audit public intern, un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cerere de înscriere pentru obținerea avizului, adresată Șefului Compartimentului de Audit Public Intern; b) curriculum vitae; c) declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni; d) lucrare de concepție în domeniul auditului public intern, care să prezinte aspecte cu privire la planificarea și realizarea unei misiuni de audit public intern în sistemul de cooperare;
 1. Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România.
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea de specializări, precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie, dacă situația impune;
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu sunt sub incidența conflictului de interese (nu sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România precum și cu ordonatorii de credite ai entităților publice afiliate).
 • Copie permis de conducere, original prezentat pentru certificare.
 1. Bibliografia:
 • Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul  IX cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor  privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern;
 1. Relațiile suplimentare se pot obține:

Șef Compartiment Audit Public Intern – Florin-Cosmin BĂLOI, tel: 0722221761,  email: audit@acormehedinti.ro.